Latest News कर्जा काराेवार लगाएतका लागि सूचिकृत धिताे मूल्यांकनकर्ताहरूकाे सम्भाैताकाे लागि म्याद थप गरिPress ReleaseCareer @ ADBL
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Annual Report
18-04-2016 Fiscal Year 2071/72 Download
19-06-2015 Fiscal Year 2070/71 Download
20-05-2014 Fiscal Year 2069/70 Download
18-06-2013 Fiscal Year 2068/69 Download
25-03-2012 Fiscal Year 2067/68 Download
19-04-2011 Fiscal Year 2064/65, 2065/66 & 2066/67 Download
20-08-2010 Fiscal Year 2063-64 Download
1 |