Latest News 10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice३० प्रतिशत लाभांश सहितको १३ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्नसूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचना
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Notices

विज्ञापन नं ६-२०७४७५, बैकल्पित उम्मेद्वारलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

कृषि विकास बैंक लि ।को खुला तथा समावेशी प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

सहयोगिस्तरका सवारी चालक र सहयोगी कर्मचारीहरुको स्तर बृद्दी सम्वन्धी सुचना

कार्यक्षमता मुल्यान्कनद्वारा पदोन्नती (बदुवा) को नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना

कृषि विकास बैंक लि.को (विज्ञापन नं.६ /०७५-७६,७/०७५-७६, ८/०७५-७६ ) खुला तथा समावेशी प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

कृषि विकास बैंक लि.को अान्तरिक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

Notice Regarding Time Extended for Application Cancellation Refund

Notice Regarding Application Cancellation Refund

विज्ञापन नं. ०६।२०७५-०७६, पदः वरिष्ठ शाखा प्रमुख, सेवाः प्रशासन, तहः ९ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरूको बिवरण

विज्ञापन नं. ०७।२०७५-०७६, पदः वरिष्ठ लेखा अधिकृत (CA/ACCA), सेवाः प्रशासन, तहः ७ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरूको बिवरण

विज्ञापन नं. ०८।२०७५-०७६, पदः वरिष्ठ इन्जिनयर (IT), सेवाः प्राविधिक, तहः ७ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरूको बिवरण

विज्ञापन नं. ०९।२०७५-०७६, पदः ब्यवसाय सहायक, सेवाः प्रशासन, तहः ५ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरूको बिवरण

विज्ञापन नं. १०।२०७५-०७६, पदः MIS सहायक, सेवा प्रशासन, तह ५ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरूको बिवरण

विज्ञापन नं. ११।२०७५-०७६, पदः अf]भरसियर सिभिल, सेवाः प्रविधिक, तह ५ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका उम्मेदवारहरूको बिवरण

विज्ञापन नं १४ ।२०७५ ।७६(सुर्खेत केन्द्र) पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाका उम्मेदवारहरूको विवरण  

विज्ञापन नं १३ ।२०७५ ।७६(भैरहवा केन्द्र), पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाका उम्मेदवारहरूको विवरण 

 

विज्ञापन नं १२ ।२०७५ ।७६(बिराटनगर केन्द्र), पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाका उम्मेदवारहरूको विवरण 

विज्ञापन नं १२ ।२०७५ ।७६(बिराटनगर केन्द्र) पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला तथा समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

विज्ञापन नं १३ ।२०७५ ।७६(भैरहवा केन्द्र) पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला तथा समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

विज्ञापन नं १४ ।२०७५ ।७६(सुर्खेत केन्द्र) पद: लेखपाल, सेवा: प्रशासन, तह:४ को खुला तथा समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

आ प्र खुल्ला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको मिती कायम गरिएको सुचना

परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएकाे सूचना

 Online Application Form Submission 

आ प्र खुल्ला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको मिती कायम गरिएको सुचना

कर्मचारी दर्खास्त आव्हान सम्ब न्धी सुचना  2075-2076

आन्तरिक प्रतियोगिता २०७५-०७६

फाइल तथा आन्तरिक प्रतियोगिता दरबन्दी २०७५-०७६

बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना- 20750619

बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

विज्ञापन नं ११-२०७४/७५, लेखपाल पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं १०-२०७४/७५, लेखपाल पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

विज्ञापन नं ९-२०७४/७५, लेखपाल पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ११-२०७४/७५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना 

विज्ञापन नं १०-२०७४/७५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना 

विज्ञापन नं ९-२०७४/७५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ७-२०७४/७५, व्यवसाय अधिकृत पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन

Business Officer Result

विभिन्न पदहरूकाे बैकल्पिक उम्मेदवाहरूलाइ नियुक्तिकाे सिफारिस सम्वन्धि सूचना

विज्ञापन नं ६-२०७४/७५, लेखा अधिकृत पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ६-२०७४/७५, लेखा अधिकृत पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदको परीक्षा कार्यकम सम्वन्धी सूचना

 Final Result of  Open C.A., Computer Engineer & B.O

कृषि विकास बैंक लि.को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

अान्तरिक तथा खुल्ला प्रतियाेगितात्मक परिक्षा कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७४।७५ काे कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७२।७३ काे कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७१/७२ काे पदाेन्तति सम्वन्धि सूचना

अा.व.२०७१/७२ काे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७२/७३ काे पदाेन्तति सम्वन्धि सूचना

अा.व.२०७२/७३ काे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

सहयाेगी कमर्चारीहरूकाे स्तर वृदि सम्वन्धि सूचना