Latest News सूचनाकाे हक सम्वन्धी सूचनाबैंककाे १२ अैां साधारण सभा सम्पन्न, १५.०५३% लाभांश तथा ६%बाेनश शेयर दिनेप्रेस बिज्ञप्ति २०७५
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Notices

विज्ञापन नं ६-२०७४७५, बैकल्पित उम्मेद्वारलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएकाे सूचना

 Online Application Form Submission 

आ प्र खुल्ला र समाबेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको मिती कायम गरिएको सुचना

कर्मचारी दर्खास्त आव्हान सम्ब न्धी सुचना  2075-2076

आन्तरिक प्रतियोगिता २०७५-०७६

फाइल तथा आन्तरिक प्रतियोगिता दरबन्दी २०७५-०७६

बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना- 20750619

बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

विज्ञापन नं ११-२०७४/७५, लेखपाल पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं १०-२०७४/७५, लेखपाल पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, बैकल्पित उम्मेद्वारहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी  सुचना

विज्ञापन नं ९-२०७४/७५, लेखपाल पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ११-२०७४/७५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना 

विज्ञापन नं १०-२०७४/७५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना 

विज्ञापन नं ९-२०७४/७५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ७-२०७४/७५, व्यवसाय अधिकृत पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन

Business Officer Result

विभिन्न पदहरूकाे बैकल्पिक उम्मेदवाहरूलाइ नियुक्तिकाे सिफारिस सम्वन्धि सूचना

विज्ञापन नं ६-२०७४/७५, लेखा अधिकृत पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशनकाे सूचना

विज्ञापन नं ६-२०७४/७५, लेखा अधिकृत पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन

विज्ञापन नं ८-२०७४/७५, व्यवसाय सहायक पदको परीक्षा कार्यकम सम्वन्धी सूचना

 Final Result of  Open C.A., Computer Engineer & B.O

कृषि विकास बैंक लि.को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

अान्तरिक तथा खुल्ला प्रतियाेगितात्मक परिक्षा कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७४।७५ काे कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७२।७३ काे कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७१/७२ काे पदाेन्तति सम्वन्धि सूचना

अा.व.२०७१/७२ काे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

अा.ब.२०७२/७३ काे पदाेन्तति सम्वन्धि सूचना

अा.व.२०७२/७३ काे अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक परिक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

सहयाेगी कमर्चारीहरूकाे स्तर वृदि सम्वन्धि सूचना