Latest News कर्जा काराेवार लगाएतका लागि सूचिकृत धिताे मूल्यांकनकर्ताहरूकाे सम्भाैताकाे लागि म्याद थप गरिPress ReleaseCareer @ ADBL
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Download Form
2017-02-07 आस्बा (Application Supported by Block Amount) उपलब्ध हुने कार्यालयहरुको बिवरण Download
2017-02-07 Application form for ASBA Download
2017-02-07 Application for Outward Customer Transfer through NCHL-IPS Download
2017-02-07 NCHL-IPS Mandate Form Download
2017-02-01 KYC Individual Form Download
2017-02-01 KYC Company Download
2017-02-01 KYC Joint /Individual Download
2016-09-26 धितो मुल्यांकनकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुनेआबेदन फर्म Download
2016-09-06 SMS alert Request Form Download
2016-09-06 VISA Card Application Form Download
2016-08-09 कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम Group-D_Officer_RTCs Download
2016-08-09 कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम Group-D_Assistant_RTCs Download
2016-08-09 कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम Front Page Download
2016-08-09 कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम Group-A_Officer_HO_ROs Download
2016-08-09 कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम Group-A_Assistant_HO_ROs Download
1 | 2 |