Consortium Loans (सहवित्तीयकरण कर्जा)

परियोजनाको प्रकृति तथा क्षमताको आधारमा एक वा एक भन्दा बढी बैंकहरुको सहभागितामा प्रदान गरिने सहवित्तीयकरण कर्जा